Vol 12, No 1 (2020)

March 2020

DOI: https://doi.org/10.15294/jda.v12i1

Table of Contents

Articles

Fransiskus Eduardus Daromes, Stevi Revigi Gunawan
10.15294/jda.v12i1.21747 Views of Abstract: 622 | PDF: 204
PDF
1-13
I Made Pradana Adiputra, Lindawati Gani, Hilda Rossieta
10.15294/jda.v12i1.22753 Views of Abstract: 312 | PDF: 220
PDF
14-23
Adriana Shamsudin, Nur Farahah Mohd Pauzi, Mohd Syazwan Karim, Nurfarahin Roslan, Khairiah Ahmad
10.15294/jda.v12i1.24811 Views of Abstract: 238 | PDF: 99
PDF
24-33
Falikhatun Falikhatun, Salamah Wahyuni, Milananda Ainun Niswah, Afifah Oki Nilasakti
10.15294/jda.v12i1.24930 Views of Abstract: 375 | PDF: 170
PDF
34-45
Elisabeth Putri Adilya Cahyani, Muhammad Khafid
10.15294/jda.v12i1.24482 Views of Abstract: 400 | PDF: 210
PDF
46-54
Asrori Asrori, Kiswanto Kiswanto, Fachrurrozie Fachrurrozie, Muhammad Ihlashul Amal
10.15294/jda.v12i1.23930 Views of Abstract: 214 | PDF: 148
PDF
55-67
Intan Purnama Jaya, Sukirno Sukirno
10.15294/jda.v12i1.17701 Views of Abstract: 275 | PDF: 223
PDF
68-76
Windie Yustyarani, Indah Yuliana
10.15294/jda.v12i1.25466 Views of Abstract: 371 | PDF: 209
PDF
77-89