Vol 12, No 1 (2020)

March

DOI: https://doi.org/10.15294/jda.v12i1

Table of Contents

Articles

Fransiskus Eduardus Daromes, Stevi Revigi Gunawan
10.15294/jda.v12i1.21747 Views of Abstract: 364 | PDF: 84
PDF
1-13
I Made Pradana Adiputra, Lindawati Gani, Hilda Rossieta
10.15294/jda.v12i1.22753 Views of Abstract: 157 | PDF: 84
PDF
14-23
Adriana Shamsudin, Nur Farahah Mohd Pauzi, Mohd Syazwan Karim, Nurfarahin Roslan, Khairiah Ahmad
10.15294/jda.v12i1.24811 Views of Abstract: 110 | PDF: 23
PDF
24-33
Falikhatun Falikhatun, Salamah Wahyuni, Milananda Ainun Niswah, Afifah Oki Nilasakti
10.15294/jda.v12i1.24930 Views of Abstract: 170 | PDF: 52
PDF
34-45
Elisabeth Putri Adilya Cahyani, Muhammad Khafid
10.15294/jda.v12i1.24482 Views of Abstract: 97 | PDF: 55
PDF
46-54
Asrori Asrori, Kiswanto Kiswanto, Fachrurrozie Fachrurrozie, Muhammad Ihlashul Amal
10.15294/jda.v12i1.23930 Views of Abstract: 80 | PDF: 41
PDF
55-67
Intan Purnama Jaya, Sukirno Sukirno
10.15294/jda.v12i1.17701 Views of Abstract: 60 | PDF: 34
PDF
68-76
Windie Yustyarani, Indah Yuliana
10.15294/jda.v12i1.25466 Views of Abstract: 136 | PDF: 52
PDF
77-89