Vol 12, No 1 (2020)

March 2020

DOI: https://doi.org/10.15294/jda.v12i1

Table of Contents

Articles

Fransiskus Eduardus Daromes, Stevi Revigi Gunawan
10.15294/jda.v12i1.21747 Views of Abstract: 444 | PDF: 129
PDF
1-13
I Made Pradana Adiputra, Lindawati Gani, Hilda Rossieta
10.15294/jda.v12i1.22753 Views of Abstract: 221 | PDF: 139
PDF
14-23
Adriana Shamsudin, Nur Farahah Mohd Pauzi, Mohd Syazwan Karim, Nurfarahin Roslan, Khairiah Ahmad
10.15294/jda.v12i1.24811 Views of Abstract: 167 | PDF: 47
PDF
24-33
Falikhatun Falikhatun, Salamah Wahyuni, Milananda Ainun Niswah, Afifah Oki Nilasakti
10.15294/jda.v12i1.24930 Views of Abstract: 254 | PDF: 101
PDF
34-45
Elisabeth Putri Adilya Cahyani, Muhammad Khafid
10.15294/jda.v12i1.24482 Views of Abstract: 259 | PDF: 109
PDF
46-54
Asrori Asrori, Kiswanto Kiswanto, Fachrurrozie Fachrurrozie, Muhammad Ihlashul Amal
10.15294/jda.v12i1.23930 Views of Abstract: 143 | PDF: 78
PDF
55-67
Intan Purnama Jaya, Sukirno Sukirno
10.15294/jda.v12i1.17701 Views of Abstract: 155 | PDF: 97
PDF
68-76
Windie Yustyarani, Indah Yuliana
10.15294/jda.v12i1.25466 Views of Abstract: 239 | PDF: 107
PDF
77-89