Vol 12, No 1 (2020)

March

DOI: https://doi.org/10.15294/jda.v12i1

Table of Contents

Articles

Fransiskus Eduardus Daromes, Stevi Revigi Gunawan
10.15294/jda.v12i1.21747 Views of Abstract: 337 | PDF: 72
PDF
1-13
I Made Pradana Adiputra, Lindawati Gani, Hilda Rossieta
10.15294/jda.v12i1.22753 Views of Abstract: 149 | PDF: 78
PDF
14-23
Adriana Shamsudin, Nur Farahah Mohd Pauzi, Mohd Syazwan Karim, Nurfarahin Roslan, Khairiah Ahmad
10.15294/jda.v12i1.24811 Views of Abstract: 106 | PDF: 21
PDF
24-33
Falikhatun Falikhatun, Salamah Wahyuni, Milananda Ainun Niswah, Afifah Oki Nilasakti
10.15294/jda.v12i1.24930 Views of Abstract: 164 | PDF: 46
PDF
34-45
Elisabeth Putri Adilya Cahyani, Muhammad Khafid
10.15294/jda.v12i1.24482 Views of Abstract: 88 | PDF: 47
PDF
46-54
Asrori Asrori, Kiswanto Kiswanto, Fachrurrozie Fachrurrozie, Muhammad Ihlashul Amal
10.15294/jda.v12i1.23930 Views of Abstract: 71 | PDF: 29
PDF
55-67
Intan Purnama Jaya, Sukirno Sukirno
10.15294/jda.v12i1.17701 Views of Abstract: 54 | PDF: 28
PDF
68-76
Windie Yustyarani, Indah Yuliana
10.15294/jda.v12i1.25466 Views of Abstract: 125 | PDF: 38
PDF
77-89