[1]
Kurniyanto, W. 1. SERANGGA SEBAGAI SUMBER INSPIRASI DALAM KARYA SENI LUKIS. Arty: Jurnal Seni Rupa. 2, 1 (1). DOI:https://doi.org/10.15294/arty.v2i1.2453.