Kurniyanto, W. (1) “SERANGGA SEBAGAI SUMBER INSPIRASI DALAM KARYA SENI LUKIS”, Arty: Jurnal Seni Rupa, 2(1). doi: 10.15294/arty.v2i1.2453.