[1]
Ulum, I. and Haerudin, D. 2022. Cerita Pantun Sri Sadana atau Sulanjana Analisis Struktur dan Semiotik. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa. 10, 1 (Jun. 2022), 92-105. DOI:https://doi.org/10.15294/sutasoma.v10i1.52607.