[1]
Prabowo, D. and Diniyanto, A. 2022. Bahasa Tabu di Ruang Publik: Melihat Pesan dalam Film Mlekoki. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa. 10, 1 (Jul. 2022), 106-117. DOI:https://doi.org/10.15294/sutasoma.v10i1.57791.