Ulum, I., & Haerudin, D. (2022). Cerita Pantun Sri Sadana atau Sulanjana Analisis Struktur dan Semiotik. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, 10(1), 92-105. https://doi.org/10.15294/sutasoma.v10i1.52607