Prabowo, D., & Diniyanto, A. (2022). Bahasa Tabu di Ruang Publik: Melihat Pesan dalam Film Mlekoki. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, 10(1), 106-117. https://doi.org/10.15294/sutasoma.v10i1.57791