ULUM, I.; HAERUDIN, D. Cerita Pantun Sri Sadana atau Sulanjana Analisis Struktur dan Semiotik. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, v. 10, n. 1, p. 92-105, 30 jun. 2022.