Ulum, I. and Haerudin, D. (2022) “Cerita Pantun Sri Sadana atau Sulanjana Analisis Struktur dan Semiotik”, Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, 10(1), pp. 92-105. doi: 10.15294/sutasoma.v10i1.52607.