Prabowo, D. and Diniyanto, A. (2022) “Bahasa Tabu di Ruang Publik: Melihat Pesan dalam Film Mlekoki”, Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, 10(1), pp. 106-117. doi: 10.15294/sutasoma.v10i1.57791.