[1]
Masdar, M. 2016. Struktur Teks Wayang Gombal di Majalah Jaya Baya. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa. 4, 2 (Dec. 2016). DOI:https://doi.org/10.15294/sutasoma.v4i2.29010.