(1)
Masdar, M. Struktur Teks Wayang Gombal Di Majalah Jaya Baya. SUTASOMA 2016, 4.