Masdar, M. (2016). Struktur Teks Wayang Gombal di Majalah Jaya Baya. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, 4(2). https://doi.org/10.15294/sutasoma.v4i2.29010