MASDAR, M. Struktur Teks Wayang Gombal di Majalah Jaya Baya. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, v. 4, n. 2, 5 dez. 2016.