Masdar, M. “Struktur Teks Wayang Gombal Di Majalah Jaya Baya”. Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa, Vol. 4, no. 2, Dec. 2016, doi:10.15294/sutasoma.v4i2.29010.