Vol 21, No 2 (2021)

DOI: https://doi.org/10.15294/jptm.v21i2

Table of Contents

Articles

Hadi Wijayanto(1), Suwahyo Suwahyo(2), Supraptono Supraptono(3),
(1) Universitas Negeri Semarang
(2) Universitas Negeri Semarang
(3) Universitas Negeri Semarang
PDF
Akhmad Fariz Fatkhurrokhman(1), Suwahyo Suwahyo(2), Angga Septiyanto(3),
(1) Universitas Negeri Semarang
(2) Universitas Negeri Semarang
(3) Universitas Negeri Semarang
PDF
Ardi Barra Salam(1), Masugino Masugino(2), Supraptono Supraptono(3),
(1) Universitas Negeri Semarang
(2) Universitas Negeri Semarang
(3) Universitas Negeri Semarang
PDF
Ripah Mulat Sari(1), Burhan Rubai Wijaya(2), Hadromi Hadromi(3),
(1) Universitas Negeri Semarang
(2) Universitas Negeri Semarang
(3) Universitas Negeri Semarang
PDF
Ahmad Rukhif Fawzi(1), Muhammad Burhan Rubai Wijaya(2), Dwi Widjanarko(3),
(1) Universitas Negeri Semarang
(2) Universitas Negeri Semarang
(3) Universitas Negeri Semarang
PDF