Vol 14, No 1 (2014)

DOI: https://doi.org/10.15294/jptm.v14i1

Table of Contents

Articles

Trisno Abdi Wicaksono(1), Masugino Masugino(2),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
(2) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
PDF
Ahmad Roziqin(1), Herminarto Sofyan(2),
(1) Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Semarang
(2) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Negeri Yogyakarta
PDF
Aulia Nur Rakhman(1), Basyirun Basyirun(2),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
(2) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
PDF
Dickta Aris Octaviyanto(1), Suwahyo Suwahyo(2), Karsono Karsono(3),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
(2) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
(3) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
PDF
Dwi Widjanarko(1), Herminarto Sofyan(2), Herman Dwi Surjono(3),
(1) Universitas Negeri Semarang
(2) Universitas Negeri Yogyakarta
(3) Universitas Negeri Yogyakarta
PDF
Fendi Panca Wahyudi(1), Rusiyanto Rusiyanto(2), Boenasir Boenasir(3),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang
(2) Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang
(3) Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang
PDF
Hadromi Hadromi(1),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang
PDF
Mohammad Efendi Yusuf(1), Agus Suharmanto(2), Murdani Murdani(3),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang
(2) Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang
(3) Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang
PDF
Muhammad Gilang Bhaskoro(1), Budiarso Eko(2), Heri Yudiono(3),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
(2) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
(3) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
PDF
Noven Putra Setya Budi(1), Wahyudi Wahyudi(2),
(1) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
(2) Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang
PDF